Statuten

1.
De stichting heeft ten doel:

Het inzamelen van sponsorgelden ten behoeve van in het bijzonder Stichting Kinderen Kankervrijj, statutair gevestigd te Amsterdam en met correspondentieadres Postbus 325, 1180 AH Amsterdam, welke stichting als doel heeft het ondersteunen van de kinderoncologiezorg en/of andere rechtspersonen die actief zijn op het gebied van kankerbestrijding bij kinderen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het jaarlijks deelnemen en/of (mede) organiseren van een vier en twintig uurs skatemarathon en/of andere activiteiten en evenementen.

3.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

a.   Periodieke en andere giften als bedoeld in de artikelen 6.32, 6.34 en 6.35 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (of de regelgeving die daarvoor in de toekomst eventueel in de plaats komt.
b.   Subsidies en bijdragen
c.   Erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen; en
d.   Alle andere verkrijgingen en baten

.